WHAT'S NEW?
  • We are happy to share the Korean edition with you. READ MORE
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE

Төлөвлөгөө гаргах нь

Энэхүү бүлэг эрэн сурвалжилга хийхэд шаардлагатай төлөвлөгөө гаргах хэд хэдэн үе шатыг зааварчлах болно. Өөрөөсөө асуулт асуухаас эхлээд эх сурвалжаа судлах, төсвөө тооцох гээд энэхүү бүлэгт дурдсан жишээнүүд эрэн сурвалжилгад төлөвлөгөө ямар чухал болохыг батлан харуулна. Мөн найдвартай эх сурвалжийг хэрхэн таньж мэдэх, нарийвчилсан мэдээллийг ашиглаж хэрхэн сонирхолтой өгүүлэл бичингээ баримтад тулгуурласан мэдээлэл хүргэх талаар танилцуулах болно.