༡.༢ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།

༡.༢ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།


ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་གུ་ རིམ་ལུགས་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ གཡོག་བཀོལ་བཞིན་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ རིམ་མེད་ལག་ལེན་གློག་ཤེས་ (RAM) ནང་ ཡང་ན་ འཕྲལ་འཛིན་ (cache) གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ལེའུ་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གློག་རིམ་ཚུ་དང་ རིམ་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ཨིན།