༡.༣.༥ ཁྱོད་རའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་གི་ པར་ཆས་དང་ སྒྲ་དུང་ཚུ་ ནུས་མེད་བཟོ་ཐངས།

༡.༣.༥ ཁྱོད་རའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་གི་ པར་ཆས་དང་ སྒྲ་དུང་ཚུ་ ནུས་མེད་བཟོ་ཐངས།


ཕེསི་བྷུག་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ མཱརཀ་ཛཀ་ཀར་བཱརག་ (Mark Zuckerberg) གིས་ཡང་ ཁོ་ལུ་བྱ་ལྟ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབསལུ་ ཁོ་རའི་ལེབ་ཀྲོབ་ཀྱི་པར་ཆས་གུ་ སྦྱར་ཤོག་ཅིག་ སྦྱར་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་གསུམ་པ་ཚུ་གིས་ གསང་འཛུལ་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ རང་གི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་གི་ པར་ཆས་ཚུ་ སྦྱར་ཤོག་གིས་སྤུབ་བཞག་དགོ་ ཡང་ན་ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་ པར་ཆས་དང་ སྒྲ་དུང་གི་བྱ་ལས་ཚུ་ ནུས་མེད་བཟོ་དགོ།

མེཀ་གི་ནང་ནའི་བྱ་ལས་ ནུས་མེད་བཟོ་ནིའི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་-

དང་ ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་-

མེཀ་གི་ནང་ན་ཡོད་པའི་སྒྲ་དུང་ནུས་མེད་བཟི་ནིའི་དོན་ལུ་

https://www.youtube.com/watch?v=HVQtrRd2dJw

ནང་གཟིགས་དགོཔ་དང་ ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་

ནང་གཟིགས་གནང་།