1-р БҮЛЭГ Эрэн Сурвалжлах Сэтгүүлч Гэж Хэн Бэ?

1-р БҮЛЭГ Эрэн Сурвалжлах Сэтгүүлч Гэж Хэн Бэ?

Энэ бүлэгт эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн практик, түүний зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж, эрэн сурвалжлах болон уламжлалт сэтгүүл зүйн ялгааг тайлбарлана. Түүнчлэн эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн ур чадвар, хувийн зан төлөв болон эрэн сурвалжлахад тохиромжтой сэдэв, арга барилыг авч үзсэн болно.