3-р БҮЛЭГ Төлөвлөгөө Гаргах Нь

3-р БҮЛЭГ Төлөвлөгөө Гаргах Нь

Энэхүү бүлэг эрэн сурвалжилга хийхэд шаардлагатай төлөвлөгөө гаргах хэд хэдэн үе шатыг зааварчлах болно. Өөрөөсөө асуулт асуухаас эхлээд эх сурвалжаа судлах, төсвөө тооцох гээд энэхүү бүлэгт дурдсан жишээнүүд эрэн сурвалжилгад төлөвлөгөө ямар чухал болохыг батлан харуулна. Мөн найдвартай эх сурвалжийг хэрхэн таньж мэдэх, нарийвчилсан мэдээллийг ашиглаж хэрхэн сонирхолтой өгүүлэл бичингээ баримтад тулгуурласан мэдээлэл хүргэх талаар танилцуулах болно.