1.4. Мэдээлэл дамжуулах үеийн аюулгүй байдлыг хангах (data in motion)

1.4. Мэдээлэл дамжуулах үеийн аюулгүй байдлыг хангах (data in motion)


Энэ хэсэг эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн харилцаа холбооны аюулгүй байдлыг хангахад маш чухал. Энд бид ‘data in motion’ буюу и-мэйл, мессеж бичих үед ашиглагддаг нэг сүлжээнээс нөгөө сүлжээ рүү дамжиж байгаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалах талаар тайлбарлах болно.  Дараах програм хангамж нь мэдээллийг гуравдагч этгээд замаас нь барих, хүлээн авагчид очихоос өмнө мэдээлэлд өөрчлөлт хийхээс хамгаалдаг.