5-р БҮЛЭГ Судалгаа, Судалгаа, Судалгаа

5-р БҮЛЭГ Судалгаа, Судалгаа, Судалгаа

Энэ бүлэгт эрэн сурвалжлах сэтгүүлчийн судалгаа хийх гол ур чадварын талаар ярилцана. Сэтгүүлчид мэдээлэл боловсруулах, зураглах, баримтын мөрөөр яаж явахаа мэддэг байх, компьютерын тусламжтайгаар сурвалжлах зэрэг аргачлалыг сайтар эзэмших хэрэгтэй. Зарим түүхийг бичихэд тоон мэдээллийг задлан шинжлэх шаардлага тулгардаг учир тоог ойлгох чадварт суралцах нь чухал.