6-р БҮЛЭГ Чшш… Ойлголтоос Мэдлэг Рүү

6-р БҮЛЭГ Чшш… Ойлголтоос Мэдлэг Рүү

Аман эх сурвалж бол эрэн сурвалжлах зарим сэтгүүлчдийн хувьд маш том хөрөнгө гэж болно. Хэрэв эх сурвалжтайгаа итгэл төрүүлсэн харилцаа тогтоож чадвал шуугиан дэгдээсэн томоохон бүтээл гаргаж чадна. Энэ бүлэгт эх сурвалжтай  хэрхэн харилцаа тогтоох, тэдний итгэлийг олж мэдээллээ олон нийтэд хүргэх зөвшөөрөл авах талаар өгүүлнэ. Үүнтэй уялдан тухайн сэдвээр мэргэшсэн шинжээч болон луйварчинг ялган таних, мөн өөрийн бодлоо гүйцээхийн тулд сэтгүүлчдэд нөлөөлөх бодолтой лоббичин, давхар бодолтой нөхдийг таних асуудал багтана.