2.1.1. Бичмэл мэдүүлэг


Өөрийгөө болон гэрчээ хамгаалах нэг хэлбэр нь хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, гарын үсэг зурсан, гэрчийн мэдэгдэл буюу бичмэл мэдүүлэг болно. Нөлөөтэй хүмүүст аминч үзэл давамгайлах учир сэтгүүлчтэй харилцахдаа илүү бие даасан, захиран тушаасан зан байдал гаргадаг. Цаашилбал өөрийгөө эрсдэлд оруулах мэдээлэлтэй ирэхэд хүргэнэ. Энэхүү хууль зүйн баримт бичгийн дагуу хуудас бүрд хуульчийн хамт байлцан гарын үсэг зураарай. Үүнийг ихэнх улсын шүүх хүлээн авах бөгөөд эрх зүйн хувьд үр дүнтэй. Ийнхүү таны эх сурвалж шүүхэд ирэх, шаардлагатай тохиолдолд нотлох баримтаар хангахаа илэрхийлж байна. Мөн итгэл даах хуульчдад хадгалуулаарай. Хэрэв таны бүтээлд маргаан үүсвэл тус баталгаанд тулгуурлан шүүх хамгаалж чадна гэсэн нөхцөлд эх сурвалж өөрийгөө илчлэхээ илэрхийлэх юм. Тодруулбал, эх сурвалж хэлсэн үгнээсээ буцвал энэ нь таны хамгаалалт болно.