8-р БҮЛЭГ Бүтээлээ Бичих Нь

8-р БҮЛЭГ Бүтээлээ Бичих Нь

Цэгцтэй бүтцийн дагуу сайн бичиж чадахгүй л бол хэчнээн сайн хийсэн эрэн сурвалжилга ч нуран унах нь бий. Бүтээл тань уншигчдын итгэлийг даах ёстой учраас бүх баримт нь шинэчлэгдсэн, цаг үеийнх байх хэрэгтэй. Нийгэмд танигдсан, сэдэвтэй чинь хамааралтай хүмүүсийн эшлэл эрэн сурвалжлах бүтээлийг тань илүү даацтай, найдвартай болгоно. Мөн эрэн сурвалжилгын илүү нарийн, түвэгтэй хэсгүүдийг уншигчдад ойлгомжтой болгох үүднээс хүснэгт, график, бүдүүвч ашиглах нь заримдаа тустай байдаг.