WHAT'S NEW?
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE
  • Great news for journalists from Nepal: Our Nepali edition is online! READ MORE

Судалгаа, судалгаа, судалгаа

Энэ бүлэгт эрэн сурвалжлах сэтгүүлчийн судалгаа хийх гол ур чадварын талаар ярилцана. Сэтгүүлчид мэдээлэл боловсруулах, зураглах, баримтын мөрөөр яаж явахаа мэддэг байх, компьютерын тусламжтайгаар сурвалжлах зэрэг аргачлалыг сайтар эзэмших хэрэгтэй. Зарим түүхийг бичихэд тоон мэдээллийг задлан шинжлэх шаардлага тулгардаг учир тоог ойлгох чадварт суралцах нь чухал.