အခန်း ၁ ၁။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်သူ သတင်းသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာခြင်း

အခန်း ၁ ၁။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်သူ သတင်းသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာခြင်း

ဤအခန်းတွင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း သတင်းပညာ၏ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းထားပါသည်။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းပညာနှင့် သမားရိုးကျသတင်းပညာတို့၏ ကွာခြားချက်များကို ဤအခန်းတွင်တွေ့မြင်ရပေမည်။ ဤအခန်း၌ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းသမားတို့၏ စွမ်းရည်နှင့် ပင်ကိုအရည်အသွေးများ၊ စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားခြင်းအတွက် အထူးသက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဆီလျော်သည့် ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းများကိုပါ ဆွေးနွေးဖော်ပြထားပါသည်။