အခန်း ၇။ မှန်ကန်သည့်မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း

အခန်း ၇။ မှန်ကန်သည့်မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း

အင်တာဗျူးများသည် သတင်းပညာ၏ အခရာကျသော အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားမှုတွင် အင်တာဗျူးများသည် ပိုမိုပြင်ဆင်ထားမှု၊ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုနားလည်သိရှိထားမှုနှင့် သတင်းရင်းမြစ်အကြောင်း သုတေသနပြုလုပ်မှုတို့ကို လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ကိုက်ညီလိုက်ဖက်သည့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းနိုင်ပေမည်။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုသတင်းစာပညာသည် အထိအရှလွယ်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မည်သည့်မေးခွန်းများကို မေးမြန်းရမည်၊ မည်သို့မေးမြန်းရမည်၊ မည်သည့်အစဉ်အတိုင်း မေးမြန်းရမည်ဟု သင့်ဘက်က ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ အင်တာဗျူးစွမ်းရည်များကို ထက်မြအောင်လုပ်ထားဖို့ အရေးကြီးရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အင်တာဗျူးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများလည်း ရှိပါသည်။