၂။ သတင်းအကြောင်းအရာစိတ်ကူးကို အကဲဖြတ်ခြင်း

၂။ သတင်းအကြောင်းအရာစိတ်ကူးကို အကဲဖြတ်ခြင်း


သတင်းအကြောင်းအရာကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည်ဖြစ်စေ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်မှာ ထိုစိတ်ကူးကြောင့် သင့်အနေဖြင့် မည်သို့ ထင်မြင်ခံစားရသည်ကို အနည်းငယ် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ပင် ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဘက်လိုက်သောအမြင်များ၊ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အဟန့်အတားများကို သတိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။