၁.၂.၁။ သတင်းအရင်းအမြစ်ကွန်ရက်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း


သင့်သတင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကွန်ရက်သည် ပို၍ ကြီးမားရှုပ်ထွေးလာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ မတူညီသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွင်းမှ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများကို ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် မြားများ၊ အရောင်ကွဲများကို သုံး၍ ချိတ်ဆက်ပုံပြဇယားတစ်ခုကို ရေးဆွဲကာ စနစ်တကျ စုစည်းထားရပါမည်။ အကယ်၍ ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းအရာတစ်ခု ( ဥပမာ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်သည် သစ်တောခုတ်ထွင်မှုကို ထောက်ခံသည့်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးနှင့် ဆက်နွယ်မှု) ကို တွေ့ရှိရပါက ယင်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို နောင်အခါတွင် အသေးစိတ် ဖော်ထုတ်မည်ဟု မှတ်စုရေးထားပါ။ ဤသို့ ဇယားပုံဖော်ရခြင်းသည် ငြီးငွေ့ဖွယ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရသည့်အခန်းကဏ္ဍသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ အိမ်စောင့်ခွေးသဖွယ်၊ ပြောရေးဆိုခွင့် မရရှာကြသူများအတွက် အသံတစ်သံသဖွယ် ရှိနေရမည်ကို အမြဲသတိရကာ ဆက်လက်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ လိုပါသည်။

ချိတ်ဆက်ပုံပြဇယားများကို မည်သို့ထိထိရောက်ရောက် ရေးဆွဲရမည်၊ မည်သို့ စနစ်တကျ စုစည်းထားရှိရမည်ဟူသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းသမားများဖြစ်ကြသည့် မာ့ခ်ဟန်တာနှင့် လက်ခ်ဆင်ဂါတို့က အောက်ပါအတိုင်း အကြံပေးထားပါသည်။

  • >   အဖြစ်အပျက်အချိန်ပြမျဉ်းတစ်ခု ဆွဲပါ။ (ရက်စွဲ၊ နေရာ၊ မည်သူရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ ဘာပြောခဲ့ကြောင်း၊ ဘာလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထည့်ရေးထားပါ) မိမိလိုအပ်သည့်အချက်အလက်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရန် ထိုအချက်အလက်များကို ရှေ့နောက်ညီညွတ်သော စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု/ပုံစံကို သုံးပါ။
  • >   သတင်းအရင်းအမြစ်စာရင်း ပြုစုပါ။ (ဆက်သွယ်ရမည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားပြီး ထိုအချက်အလက်များ လုံလုံခြုံခြုံ ထိန်းသိမ်းထားပါ) ယင်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်မှုရပြီးသည့်နောက် ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီး နောက်ထပ်ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန် လိုမလို မှတ်ချက်ရေးထားပါ။
  • >   လူများစွာတို့၏ ဆက်နွယ်မှု၊ ဆက်ဆံရေးတို့ကို ဖော်ပြသည့် ဆက်နွယ်မှုပြဇယားများ ရေးဆွဲပါ။
  • >   မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ရပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည်တို့ကို ရရန် လိုသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းစာရင်း ပြုစုပါ။
  • >   သင့်စာရွက်စာတမ်းများကို အက္ခရာစဉ်အညွှန်း ပြုစုထားပါ။ ကွန်ပြူတာနှင့် လုပ်ဆောင်ပါက စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ရရှိနိုင်မည့် လင့်ခ်များကို ထည့်သွင်းမှတ်သားထားပါ။
  • >   ခိုင်လုံထင်ရှားပြီးဖြစ်သည့် အချက်အလက်များကို ရောင်စုံမင်ဖြင့် ခြယ်ထားပါ။
  • >   တောင်းခံထားသည့် အချက်အလက်များ၏ အခြေအနေကို မှတ်သားထားပါ။
  • >   ပေါ်လာသမျှစိတ်ကူးများကို ချရေးရန် မှတ်စုစာအုပ် ဆောင်ထားပါ။