WHAT'S NEW?
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE
  • Great news for journalists from Nepal: Our Nepali edition is online! READ MORE

खोज पत्रकार को हो ?

यस खण्डमा खोज पत्रकारिताका अभ्यास, यसको लक्ष्य र उद्देश्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा खोज पत्रकारिता र सामान्य पत्रकारिता बीचको भिन्नता बारे बताइएको छ । खोज पत्रकारिताका लागि चाहिने सीप, गुण र खोज पत्रकारिता गर्नका लागि उपयुक्त विषय र तरिका बारेमा पनि यस खण्डमा लेखिएको छ ।

Recommendation
Recommendation

Recommendation