සැලසුමක් සකස් කරගැනීම

මේ පරිච්ඡේදයෙන් විමසා බැලෙන්නේ ගවේෂණාත්මක පුවතක් සැලසුම් කරගැනීමේ විවිධ අදියර පිළිබඳවයි. එහිදී මූලාශ්‍රය පිළිබඳ සියුම්ව විමසා බලමින් ඔබෙන්ම ප්‍රශ්න ඇසීම, පුවතක් ඉදිරිපත් කර ඊට වැයවන වියදම් සඳහා සූදානම් වීම ගැන විමසයි. ගවේෂණාත්මක පුවතකදී කලින් සැලසුම් කරගෙන තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

විශ්වසනීය මූලාශ්‍රයන් හඳුනාගැනීම හා ගවේෂණාත්මක හැකියාවන් ඔපමට්ටම් කරගැනීම මෙන්ම සාක්ෂි පදනම් කරගත් වාර්තාකරණය තුළින් සිත් ඇදගන්නා ආඛ්‍යානයක් නිර්මාණය කිරීම ගැන විමසා බලයි.