அத்தியாயம் 7 சரியான கேள்விகளைக் கேட்டல்

அத்தியாயம் 7 சரியான கேள்விகளைக் கேட்டல்

புலனாய்வு அல்லது ஏனைய வகை ஊடகத்துறையில் நேர்காணல்கள் முக்கிய அலகாகக் காணப்படுகின்றன. எனினும் புலனாய்வு ஊடகத்துறையில் நேர்காணல்களுக்கு அதிக தயார்படுத்தல், உங்களது செய்தி மற்றும் தகவல் மூலங்கள் பற்றிய சிறந்த புரிதல் அவசியம், எனவேதான் அதற்கேற்ப உங்களால் கேள்விகளைக் கேட்க முடியும். புலனாய்வு ஊடகவியல் உணர்திறன் மிக்கதாக, நற்பெயர்களை தகர்க்கக் கூடியதாக அல்லது அவை இரண்டையும் ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்கக் கூடியதாக அமைய முடியும். இதன் காரணமாகவே உங்களின் நேர்காணல் திறன்கள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த மேம்பாட்டின் மூலமாக என்ன வகை கேள்விகள் கேட்கப்பட வேண்டும், எவ்வாறு மற்றும் என்ன ஒழுங்கில் அவை கேட்கப்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்களில் உங்களைத் தயார் படுத்தும். நேர்காணல்களை மேற்கொள்ளும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒழுக்க விவகாரங்களும் காணப்படுகின்றன.