Chương 1 Trở Thành Phóng Viên Điều Tra

Chương 1 Trở Thành Phóng Viên Điều Tra

Chương này giới thiệu định nghĩa về báo chí điều tra cũng như nhiệm vụ và mục tiêu của báo chí điều tra. Nội dung tập trung vào sự khác nhau giữa báo chí điều tra và các thể loại báo chí khác. Tác giả cũng đề cập tới các kỹ năng và phẩm chất cá nhân của các phóng viên điều tra cùng với các chủ đề cụ thể và các phương pháp tiếp cận phù hợp cho làm báo điều tra.