2. Đánh giá ý tưởng bài viết

2. Đánh giá ý tưởng bài viết


Dù ý tưởng bài viết của bạn có xuất phát từ đâu thì sau khi có ý tưởng, khâu tiếp theo vẫn phải thực hiện một số bước để kiểm tra xem ý tưởng này sẽ đưa bạn đến đâu. Hãy cảnh giác với những thiên kiến ​​ và trở ngại có thể gặp phải sau đây: