1.3 Bảo mật dữ liệu đang được sử dụng trên thiết bị đầu cuối

1.3 Bảo mật dữ liệu đang được sử dụng trên thiết bị đầu cuối


Dữ liệu đang được sử dụng trên thiết bị đầu cuối là để chỉ những dữ liệu đang hoạt động trên thiết bị của bạn thông qua bất kỳ ứng dụng nào. Dữ liệu này thường được lưu trữ trong bộ nhớ lưu khả biến (RAM) hoặc bộ nhớ đệm (cache). Chương này thảo luận về các chương trình và chức năng bảo mật khác nhau để bảo vệ những thông tin đó.