Бүлгүүд

Бүлгүүд

Энэ бүлэгт эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн практик, түүний зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж, эрэн сурвалжлах болон уламжлалт сэтгүүл …
Бүхий л сэдэв санаанаас эхэлдэг. Энэхүү бүлэг та бүхэнд тэдгээр санаа хаанаас бий болдгийг тайлбарлана. Сонин унших, эх сурвалжуудтай …
Энэхүү бүлэг эрэн сурвалжилга хийхэд шаардлагатай төлөвлөгөө гаргах хэд хэдэн үе шатыг зааварчлах болно. Өөрөөсөө асуулт асуухаас эхлээд эх …
Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчид судалгаа шинжилгээнийхээ явцад маш их хэмжээний мэдээлэл цуглуулдаг.  Дийлэнх мэдээллийг компьютерт …
Энэ бүлэгт эрэн сурвалжлах сэтгүүлчийн судалгаа хийх гол ур чадварын талаар ярилцана. Сэтгүүлчид мэдээлэл боловсруулах …
ман эх сурвалж бол эрэн сурвалжлах зарим сэтгүүлчдийн хувьд маш том хөрөнгө гэж болно. Хэрэв эх сурвалжтайгаа итгэл төрүүлсэн харилцаа …
Ярилцлага бол (эрэн сурвалжлах ч бай, өөр төрлийнх ч бай) сэтгүүл зүйн үндсэн элементүүдийг агуулдаг. Гэвч эрэн сурвалжлах ярилцлагын хувьд …
Цэгцтэй бүтцийн дагуу сайн бичиж чадахгүй л бол хэчнээн сайн хийсэн эрэн сурвалжилга ч нуран унах нь бий. Бүтээл тань уншигчдын итгэлийг даах ёстой …