அத்தியாயங்கள்

அத்தியாயங்கள்

இந்த அத்தியாயம் புலனாய்வு ஊடகத்துறை செயற்பாட்டை வரையறுப்பதோடு அதன் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கங்கள் …
ஒவ்வொரு செய்தியும் ஒரு எண்ணக்கரு ஒன்றுடனேயே ஆரம்பமாகும் அத்துடன் இந்த அத்தியாயம் அந்த எண்ணக்கரு …
இந்த அத்தியாயம் புலனாய்வு செய்தித் திட்டமிடலில் உள்ள படிநிலைகள் பற்றிய விளக்கத்தை வழங்குகின்றது. …
புலனாய்வு ஊடகவியலாளர்கள் தமது ஆய்வின் போது பாரிய அளவிலான தகவல்களை சேகரிக்கிறார்கள் மற்றும் …
இந்த அத்தியாயம் ஒரு புலனாய்வு ஊடகவியலாளர் அவரது அல்லது அவளது பணியை ஆரம்பிக்கத் …
மனித மூலங்கள் ஆவண புலனாய்வு ஊடகவியலாளர் ஒருவரின் பாரிய சொத்துக்களில் சிலவாகும். சிறந்த மூலங்களுடன் …
புலனாய்வு அல்லது ஏனைய வகை ஊடகத்துறையில் நேர்காணல்கள் முக்கிய அலகாகக் காணப்படுகின்றன …
புத்தி சாதுரியமாக புலனாய்வு செய்யப்பட்ட செய்தி ஒன்று நன்றாக ஒழுங்குபடுத்தப்படாமல் மற்றும் நன்றாக எழுதப்படாமல் …