පරිච්ඡේද

පරිච්ඡේද

ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යභාරය, මෙහෙවර හා අරමුණු ගැන මේ පරිච්ඡේදයේදී විස්තර කෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම, සාමාන්‍ය …
සෑම පුවතක්ම අදහසකින් ආරම්භ වේ. මේ පරිච්ඡේදයෙන් පැහැදිලි කෙරෙනු ඇත්තේ මේ අදහස් ආරම්භ වන්නේ කොතැනින්ද යන්න ගැනය. …
මේ පරිච්ඡේදයෙන් විමසා බැලෙන්නේ ගවේෂණාත්මක පුවතක් සැලසුම් කරගැනීමේ විවිධ අදියර පිළිබඳවයි. එහිදී මූලාශ්‍රය පිළිබඳ සියුම්ව විමසා …
ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදීන් සිය විමර්ශනයේදී බොහෝ තොරතුරු එකතු කරන අතර මේ තොරතුරු ජංගම දුරකථන හෝ පරිගණක …
ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියෙකුගේ ගවේෂණය ආරම්භ කිරීමට පැවතිය මූලික පර්යේෂණ හැකියාව ගැන මෙම පරිච්ඡේදයෙන් සාකච්ඡා කෙරේ …
ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදීන් සතු විශාලතම වත්කම වන්නේ ප්‍රජාවෙන් ලබාගන්නා මූලාශ්‍රයි. හොඳ මූලාශ්‍ර සමග මනා සම්බන්ධතාවක් …
ජනමාධ්‍යවේදය හෝ ගවේෂණාත්මක වාර්තාකරණයේ ඇති මූලිකාංගයක් වන්නේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවයි. නමුත්, ඊට පෙරාතුව මනාව …
විශිෂ්ඨ ගවේෂණයක් පදනම් කරගෙන ලියැවුණු පුවතක් මනා සංවිධානාත්මක බවින් යුතුව ලියැවී නැත්නම් එය නීරස වනු ඇත. මෙවැනි ගවේෂණාත්මක …