1.4.2 Nhắn tin an toàn


Xu hướng liên lạc mới nhất tránh hoàn toàn không dùng email và dựa vào các trình nhắn tin tức thời như ‘WhatsApp’, ‘Telegram’, ‘Facebook Messenger’, hoặc ‘Snapchat’. Chỉ trong vài giây, bạn có thể gửi thông tin hoặc tài liệu khắp toàn cầu. Các nhà cung cấp dịch vụ như WhatsApp có thể quảng cáo rùm beng về dịch vụ mã hóa đầu cuối của họ. Tuy nhiên, không một công ty nào cung cấp bảo mật tổng thể. Nhìn chung, việc chia sẻ thông tin bí mật qua các trình nhắn tin tức thời rất nguy hiểm. Một số ứng dụng nhắn tin văn bản khác cung cấp dịch vụ mã hóa đầu cuối an toàn hơn như ‘Signal’, ‘Telegram’, hoặc ‘Wire’ – các ứng dụng này đều chạy trên cả trình duyệt iOS và Android.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các ứng dụng này tại: https://signal.org/, https://telegram.org hoặc https://wire.com/.