Chương 5 Nghiên Cứu, Nghiên Cứu, Nghiên Cứu

Chương 5 Nghiên Cứu, Nghiên Cứu, Nghiên Cứu

Chương này sẽ thảo luận về các kỹ năng nghiên cứu cơ bản mà một phóng viên điều tra cần có để bắt đầu công việc của mình. Các phóng viên cần phải biết và sử dụng thành thạo một số công cụ cơ bản: khai phá dữ liệu và lập bản đồ, lần theo chứng cứ giấy tờ và sử dụng Internet để nghiên cứu sâu thêm. Điều quan trọng nữa là các phóng viên điều tra phải có kỹ năng tính toán cơ bản vì nhiều phóng sự đòi hỏi phải phân tích thông tin định lượng.