1.3 Viết nháp, sau đó viết lại

1.3 Viết nháp, sau đó viết lại


Đến giai đoạn này, bạn nên sắp xếp tất cả các tài liệu của bạn theo mục, và tập hợp tất cả các tài liệu và thông tin được trích dẫn. Bây giờ là thời gian để bạn viết bản thảo đầu tiên. Nhiều người hiểu sai mục đích của bản thảo đầu tiên; đó không phải là phóng sự hoàn chỉnh cuối cùng, mà là một bản phác thảo, cho phép bạn định hình được là phóng sự sẽ như thế nào. Việc này giúp bạn xác định xem còn phải làm thêm gì nữa không. Ở giai đoạn này, bạn chưa cần phải lo lắng về những lời giới thiệu tao nhã, kết luận ngắn gọn, rành mạch hay dùng ngôn từ hoa mỹ. Đây là thời gian để bạn viết, không phải biên tập. Tất cả những gì bạn đang làm là chuyển tài liệu vào bài báo.